Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Klasifikácia obtiažnosti horolezeckého terénu podľa UIAA – medzinárodnej únie horolezeckých zväzov

 • Najjednoduchšia forma skalného lezenia, na udržanie rovnováhy slúžia ruky.
 • Tu sa začína lezenie, ktoré vyžaduje dodržanie pravidiel troch pevných bodov.
 • Odporúča sa medzi istenie na exponovaných miestach. Zvislé miesta, alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú vynaloženie sily.
 • Tu sa začína ostrejšie lezenie, vyžaduje značné lezecké skúsenosti. Dlhšie lezecké úseky už potrebujú viac medzi istení.

 • Všeobecné ustanovenia pri objednávaní túr

 • Ak vodca po zahájení túry z dôvodu počasia, na prianie klienta, alebo v dôsledku nespôsobilosti klienta túto túru predčasne ukončí, tarifa ostáva nezmenená.
 • Tarifa neobsahuje výdavky vodcu za stravovanie a ubytovanie na chatách počas túry a za prepravu dopravnými zariadeniami. Tieto musia za vodcu uhradiť klienti.
 • Túra sa objednáva vo vodcovskej kancelárii, kde sa dopredu aj vyplatí plná tarifa, resp. minimálne 50% zo stanovenej tarify za konkrétnu túru.
 • V kancelárii sa objednávajúci dozvie aj meno vodcu, čas a miesto stretnutia.
 • Pri objednávaní túry je klient povinný upozorniť na zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli vážne ovplyvniť priebeh túry (srdce, epilepsia, astma atď.).
 • Ak sa klient nedostaví na miesto stretnutia, alebo sa dostaví a túra je zrušená z dôvodu nespôsobilosti klienta zahájiť objednanú túru, prináleží vodcovi 50% tarify.
 • Čakanie v chate, napríklad ak sa s túrou nemôže začať, alebo v nej pokračovať na prianie klienta, alebo z dôvodu jeho nespôsobilosti, je povinný klient zaplatiť 50%. Pri čase nad 2 hod sa počíta denná sadzba.
 • Ak klient túru z akéhokoľvek dôvodu zruší, bude mu z vyplatenej zálohy stiahnutý storno poplatok a to v lehote :
 • - do 7 dní pred termínom túry vo výške 0 %
 • - do 3 dní pred termínom túry vo výške 10 %
 • - do 24 hod pred termínom túry vo výške 25 %
 • - do 12 hod pred termínom túry vo výške 50 %
 • ak klient túru zruší po tejto lehote, kancelária účtuje storno poplatok vo výške 100 % vyplatenej zálohy
 • Túru, na ktorú bola vyplatená záloha si môže klient preložiť maximálne do konca roka.
 • Túru, na ktorú bola vyplatená plná tarifa (darčekový poukaz a pod.) si môže klient v ojedinelých prípadoch, z vážnych zdravotných, alebo rodinných dôvodov preložiť maximálne do konca nasledujúceho roka.
 • Ak sa túra neuskutoční z dôvodov, ktoré sú zavinené vodcom, alebo kanceláriou, bude vyplatená suma vrátená objednávajúcemu v plnej výške.